a perfect fit

a perfect fit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a perfect fit mükemmel uyum

a perfect fit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

perfect practice makes perfect mükemmel uygulama mükemmel yapar
perfect fit mükemmel uyum
perfect fit for için mükemmel uyum
is a perfect fit mükemmel bir uyum
a perfect fit for için mükemmel bir seçim
for a perfect fit mükemmel uyum için
was a perfect fit mükemmel bir formdu
find the perfect fit mükemmel uyumu bulmak
has been a perfect fit mükemmel bir uyum oldu
the perfect fit between arasında mükemmel uyum
not a perfect fit mükemmel bir uyum değil
your perfect fit mükemmel uyumun
perfect fit technology mükemmel uyum teknolojisi
making them a perfect fit onları mükemmel bir uyum sağlamak
be a perfect fit mükemmel bir formda olmak
find your perfect fit mükemmel uyumunu bul
perfect strategic fit mükemmel stratejik uyum
make him a perfect fit onu mükemmel bir formda yap
ensuring a perfect fit mükemmel bir uyum sağlamak
perfect fit function, mükemmel uyum işlevi
perfect fit for your ear kulağına mükemmel uyum
a less than perfect fit mükemmel bir uyumdan daha az
get fit stay fit formda kalmak formda kalmak
future perfect gelecek mükemmel
letter-perfect aslına uygun
note-perfect not mükemmel
past perfect geçmiş zaman
perfect mükemmel
perfect binding mükemmel ciltleme
perfect cadence mükemmel ritim
perfect competition mükemmel rekabet
perfect continuous süregelen yakın geçmiş zaman
perfect contrition mükemmel rekabet
perfect flower mükemmel çiçek
perfect fungus mükemmel mantar
perfect game mükemmel oyun
perfect gas mükemmel gaz
perfect number mükemmel numara
perfect participle mükemmel katılım
perfect pitch mükemmel adım
perfect progressive mükemmel ilerici
perfect ream mükemmel kalıp
perfect rhyme mükemmel kafiye
perfect square mükemmel kare
perfect stage mükemmel sahne
perfect storm mükemmel fırtına
perfect year mükemmel yıl
practice makes perfect pratik yapmak mükemmelleştirir
present perfect etkisi hala süren geçmiş zaman
word-perfect ezbere bilen