a call to action

a call to action teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a call to action eylem çağrısı

a call to action terimi için benzer kelimeler ve anlamları

call-by-call call-çağrı tarafından
call-by-call basis çağrı bazında arama
call to action eylem çağrısı
call for action eylem çağrısı
call into action eyleme geçmek
a call for action eylem çağrısı
call of action eylem çağrısı
clear call to action harekete geçirme ifadesini temizle
business call to action iş harekete geçirme ifadesi
global call to action against poverty yoksulluğa karşı küresel eylem çağrısı
global call to action küresel eylem çağrısı
strong call to action güçlü eylem çağrısı
issued a call to action eylem çağrısı yayınladı
a call to action for eylem çağrısı
call for urgent action acil eylem çağrısı
call to action text eylem metnine çağrı
make a call for action eylem çağrısı yapmak
call to action for için harekete geçirme ifadesi
call for swift action hızlı harekete geçme çağrısı
as a call to action eylem çağrısı olarak
call for immediate action acil eylem çağrısı
strong call for action eylem için güçlü çağrı
call to take action eyleme geçmek için ara
call-to-action campaign harekete geçirme ifadesi kampanyası
call to action cta eylem çağrısı cta
call for military action askeri harekat çağrısı
urgent call for action acil eylem çağrısı
issue a call to action eylem çağrısı yapmak
have a call to action harekete geçirici çağrı yapmak
call to action statement eylem bildirimi çağrısı
a call for an action eylem çağrısı
call to action issued yapılan harekete geçirme ifadesi
a strong call to action güçlü bir eylem çağrısı
call action from gelen arama işlemi
issuing a call to action bir harekete geçirme ifadesi verilmesi
call for global action küresel eylem çağrısı
call for specific action belirli bir eylem için çağrı yap
in a call to action eylem çağrısında
call to action for wash yıkama için harekete geçme çağrısı
need a call to action ? harekete geçirme ifadesine mi ihtiyacınız var?
call for action against karşı eylem çağrısı
has a clear call to action net bir harekete geçirme ifadesi var
industry-wide call to action sektör çapında eylem çağrısı
i call to action harekete geçiyorum
rallied around the call to action eylem çağrısı etrafında toplandı
drafted a call to action eylem çağrısı hazırladı
presents a call to action. eylem çağrısı sunar.
a call to action statement action deyimi çağrısı
call for disciplinary action disiplin cezası çağrısı
create a call to action eylem çağrısı oluştur