a piece of advice

a piece of advice teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a piece of advice öğüt

a piece of advice terimi için benzer kelimeler ve anlamları

piece by piece parça parça
piece after piece parça parça
taken apart piece by piece parça parça ayrılmış
single piece piece tek parça
piece of advice bir öneri
give a piece of advice bir tavsiye ver
some piece of advice bir parça tavsiye
good piece of advice iyi bir tavsiye
a good piece of advice iyi bir tavsiye
key piece of advice anahtar öneri
one piece of advice bir tavsiye
one last piece of advice son bir öneri
sound piece of advice sesli tavsiye
piece of advice about hakkında bir tavsiye
just a piece of advice sadece bir tavsiye
piece advice parça tavsiyesi
as a piece of advice bir tavsiye olarak
single piece of advice tek tavsiye
if i have one piece of advice eğer bir tavsiyem varsa
give me a piece of advice bana bir tavsiye ver
my first piece of advice ilk tavsiyem
some a piece of advice bir parça tavsiye
best piece of advice en iyi tavsiye
if i can give you one piece of advice sana bir tavsiye verebilirsem
a simple piece of advice basit bir tavsiye
the only piece of advice tek tavsiye parçası
all in one piece hepsi tek parça halinde
apron piece önlük parçası
camber piece kamber parçası
cane piece baston parçası
carriage piece taşıma parçası
character piece karakter parçası
chimney piece şömine parçası
companion piece eşlik eden parça
conversation piece konuşma parçası
costume piece kostüm parçası
double piece çift parça
dragging piece sürükleme parçası
end piece son parça
far piece uzak parça
footing piece temel parçası
fowling piece kanatlı parça
hand-piece el parçası
haute-piece haute parçalı
in one piece bir parça halinde
locking piece kilitleme parçası
major piece ana parça
masking piece maskeleme parçası
minor piece küçük parça
museum piece müze parçası