a piece of advice

a piece of advice teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a piece of advice öğüt