o have the effect of

o have the effect of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o have the effect of o etkisi

o have the effect of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absence of effect is not no effect etkisizlik etkisiz değildir
have an effect etkisi olmak
have effect etkisi olmak
shall have effect etkisi olacak
have no effect etkisiz
have in effect etkili olmak
cease to have effect etkisiz kalmak
will have no effect etkisi olmayacak
shall have the same force and effect aynı kuvvete ve etkiye sahip olmalı
shall cease to have effect etkisinin sona ermesi
have an adverse effect olumsuz etkisi olmak
have taken effect yürürlüğe girdi
shall have no effect etkisi olmaz
have a significant effect önemli bir etkiye sahip
have a negative effect olumsuz etki etmek
have a positive effect olumlu bir etkiye sahip olmak
shall continue to have effect etkili olmaya devam edecek
have little effect etkisi az
will have an effect etkisi olacak
may have an effect bir etkisi olabilir
would have the effect etkisi olurdu
have legal effect yasal etkisi olmak
intended to have legal effect yasal etkiye sahip olması amaçlanmıştır
have a lasting effect kalıcı bir etkiye sahip
have full force and effect tam güce ve etkiye sahip
have no force or effect gücü veya etkisi yok
be deemed to have taken effect yürürlüğe girmiş sayılmak
shall have the same effect aynı etkiye sahip olmalı
shall have no legal effect yasal bir etkisi olmayacak
have been in effect yürürlükte olmuş
shall have no force or effect hiçbir kuvveti veya etkisi olmaz
will have effect etkisi olacak
have a profound effect derin bir etkiye sahip
have effect in relation to ilişkili olarak etkili olmak
would not have a material adverse effect maddi bir olumsuz etkisi olmaz
have a direct effect doğrudan etki etmek
have the same force and effect aynı kuvvete ve etkiye sahip
will cease to have effect etkisi sona erecek
have a detrimental effect zararlı etkisi olmak
have a good effect iyi bir etki yapmak
have the same effect aynı etkiye sahip
have a huge effect çok etkili olmak
have a great effect çok etkili olmak
have a knock on effect etkisi olmak
have some effect etkisi olmak
shall have the force and effect gücü ve etkisi olmalı
have effect as if set out belirlenmiş gibi bir etkiye sahip olmak
have a bigger effect on üzerinde daha büyük bir etkisi olmak
have force or effect gücü veya etkisi olmak
have a big effect büyük etkisi olmak