a close call

a close call teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a close call yakın bir arama

a close call terimi için benzer kelimeler ve anlamları

get close so close together birbirine çok yaklaşmak
close a close line yakın bir çizgiyi kapat
close call yakın çağrı
too close to call aramaya çok yakın
it was a close call yakın bir aramaydı
very close call çok yakın çağrı
it's a close call bu yakın bir arama
call close yakın çağrı
election is too close to call seçim yapmak için çok yakın
the call for proposals will close on teklif çağrısı kapanacak
close call with aramayı kapat
scary close call korkunç yakın çağrı
it was a close call, as she required a caesarean section to yakın bir görüşmeydi, çünkü sezaryene ihtiyacı vardı.
are a close call yakın bir görüşme
was too close to call aramak için çok yakındı
i was close to call aramaya yakındım
call for close kapatmak için ara
such a close call çok yakın bir arama
are too close to call aramaya çok yakın
a race that is too close to call aramak için çok yakın bir yarış
call-by-call call-çağrı tarafından
call-by-call basis çağrı bazında arama
at close quarters yakınlarda
at close range yakın mesafeden
close kapat
close at hand el altında
close but no cigar yakın ama puro yok
close communion cemaati kapat
close company yakın şirket
close corporation yakın şirket
close down kapatmak
close harmony yakın uyum
close helmet yakın kask
close in yakın
close juncture yakın bağlantı
close one's eyes to gözünü kapatmak
close out kapat
close position yakın pozisyon
close punctuation sık noktalama
close quarters yakın kesimlerde
close quote teklifi kapat
close ranks sıraları kapat
close reach yakın erişim
close season yakın sezon
close shave yakın tıraş
close shot yakın çekim
close stitch dikişi kapat
close the books kitapları kapat
close the door on kapıyı kapat
close the sale satışı kapat