x-asset

x-asset teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-asset x-varlık

x-asset terimi için benzer kelimeler ve anlamları

be an asset asset varlık varlığı olmak
asset varlık
asset value varlık değeri
asset-backed fund varlığa dayalı fon
asset-stripping mal kaçırmak
capital asset sabit sermaye
chargeable asset ödenebilir varlık
fixed asset sabit kıymet
hard-asset sabit kıymet
liquid asset sıvı varlık
net asset value net varlık değeri
wasting asset harcanan varlık
working asset çalışan varlık
asset management varlık yönetimi
asset allocation varlık tahsisi
asset manager varlık yöneticisi
asset class varlık sınıfı
valuable asset değerli varlık
asset prices varlık fiyatları
asset disposal varlık elden çıkarma
asset base varlık tabanı
asset-backed securities varlığa dayalı menkul kıymetler
asset tracking varlık takibi
asset turnover varlık devri
asset protection varlık koruması
asset deal varlık anlaşması
asset recovery varlık geri kazanımı
asset impairment varlık bozukluğu
asset forfeiture varlık iptali
asset purchase agreement varlık satın alma sözleşmesi
an asset bir varlık
capital asset pricing model sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
great asset büyük varlık
asset tag varlık etiketi
asset management company varlık yönetimi şirketi
asset finance varlık finansmanı
asset-backed varlığa dayalı
asset number varlık numarası
asset bubble varlık balonu
fixed asset investment sabit kıymet yatırımı
asset retirement varlık emekliliği
asset sale varlık satışı
asset purchase varlık alımı
greatest asset en büyük varlık
asset stripping varlık sıyırma
key asset anahtar varlık
major asset ana varlık
asset liability varlık borcu
multi-asset çok varlık
asset liability management varlık yükümlülük yönetimi