a drop in the ocean

a drop in the ocean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a drop in the ocean okyanusta bir damla

a drop in the ocean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

drop in the ocean okyanusa düşmek
only a drop in the ocean okyanusta sadece bir damla
is a drop in the ocean okyanusta bir damla
represents a drop in the ocean okyanustaki bir düşüşü temsil eder
it's a drop in the ocean okyanusta bir damla
drop by drop damla damla
add the sodium hydroxide solution drop by drop damla damla sodyum hidroksit çözeltisini ekleyin
antarctic ocean antarktika okyanusu
arctic ocean kuzey buz denizi
atlantic ocean atlantik okyanusu
british indian ocean territory ingiliz hint okyanusu bölgesi
indian ocean hint okyanusu
mid-ocean ridge okyanus ortası sırtı
north atlantic ocean kuzey atlantik okyanusu
north pacific ocean kuzey pasifik okyanusu
ocean okyanus
ocean city okyanus şehri
ocean engineering okyanus mühendisliği
ocean floor spreading okyanus tabanı yayılması
ocean greyhound okyanus tazı
ocean liner okyanus gemisi
ocean marine insurance okyanus deniz sigortası
ocean of storms fırtına okyanusu
ocean perch okyanus levrek
ocean pout okyanus su birikintisi
ocean springs ocean springs
ocean sunfish okyanus güneş balığı
ocean-going okyanusa uygun
pacific ocean pasifik okyanusu
south atlantic ocean güney atlantik okyanusu
south pacific ocean güney pasifik okyanusu
southern ocean güney okyanus
spit in the ocean okyanusa tükürmek
western ocean batı okyanusu
german ocean kuzey denizi
ocean freight deniz taşımacılığı
ocean floor okyanus tabanı
ocean vessel okyanus gemisi
open ocean açık okyanus
ocean acidification okyanus asitlenmesi
ocean carrier okyanus gemisi
ocean energy okyanus enerjisi
ocean basin okyanus havzası
ocean currents okyanus akıntıları
ocean waves okyanus dalgaları
ocean view okyanus manzarası
ocean dumping okyanus dampingi
ocean shipping okyanus taşımacılığı
deep ocean derin okyanus
ocean water okyanus suyu