a chance

a chance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a chance bir şans

a chance terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a snowball's chance in hell bir kartopunun cehennemde şansı
buckley's chance buckley şansı
by chance tesadüfen
chance şans
chance it şans eseri
chance music şans müziği
chance on şans
chance-medley şans-karışık
chinaman's chance chinaman şansı
dog's chance köpeğin şansı
eye to the main chance, have an ana şansa dikkat et,
fat chance uzak ihtimal
fighting chance rekabet şansı
last chance saloon son şans salonu
main chance ana şans
not a chinaman's chance bir chinamanın şansı değil
not have an earthly chance dünyevi bir şansın yok
off chance şanssız
off-chance şanssız
on the chance that şans eseri
on the off chance kapalı şans
snowball's chance in hell, a kartopu cehennemde şansı, bir
sporting chance spor şansı
sporting chance, a spor şansı, bir
stand a chance şansı olmak
take a chance şansını dene
treble chance tiz şansı
game of chance şans oyunu
by any chance bir ihtimal
get the chance şansını yakala
take the chance şansını dene
no chance şans yok
fair chance adil şans
not a chance şans değil
good chance iyi şans
last chance son şans
have the chance şansın var
have a chance şansın var
slim chance ince şans
outside chance dış şans
get a chance şansın olsun
is there any chance şansın var mı
jump at the chance şansa atlama
give a chance bir şans ver
any chance herhangi bir şans
second chance ikinci şans
there is a chance bir şans var
there is no chance şans yok
games of chance şans oyunları
a matter of chance şans meselesi