a matter of fact

a matter of fact teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a matter of fact mesele

a matter of fact terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a fact's a fact bir gerçek
as a matter of fact doğrusu
matter of fact, a aslında, bir
matter-of-fact duygusuz
matter of fact mesele
the fact of the matter konunun gerçeği
as matter of fact aslında
is a matter of fact mesele
as a matter of a fact bir gerçek olarak
matter of fact way aslında yol meselesi
matter fact mesele gerçek
the fact of the matter is that konunun gerçeği
as a matter fact bir gerçek de şu ki
matter-of-fact manner gerçek haliyle
in a matter of fact aslında
very matter of fact aslında mesele
a fact of the matter konunun bir gerçeği
well, as a matter of fact aslında, aslına bakarsan
in a matter of fact way aslında
matter-of-fact about hakkında gerçek
as a matter a fact mesele olarak
is matter of fact mesele
and as a matter of fact ve aslında
but as a matter of fact ama aslında
matter of fact person gerçek kişi meselesi
matter-of-fact attitude olgusal tutum
simply a matter of fact basit bir gerçek
matter of a fact bir gerçek meselesi
as a fact of matter maddenin bir gerçeği olarak
in a matter of fact manner aslında
fact and matter gerçek ve mesele
the sad fact of the matter konunun üzücü gerçeği
matter of fact approach gerçek meselesi yaklaşımı
matter-of-fact discussion olgu tartışması
any fact or matter herhangi bir gerçek veya mesele
fact that matter bu önemli
as a matter of fact, i am aslında, ben
just as a matter of fact tıpkı bir gerçek olarak
the fact of the matter remains konunun gerçeği hala
as matter of a fact bir gerçek olarak
matter-of-fact nature gerçek doğası
that's a matter of fact bu bir gerçek meselesi
so matter of fact aslında mesele
simple fact of the matter konunun basit gerçeği
matter-of-fact people gerçek insanlar
wrong as a matter of fact aslında yanlış
simply as a matter of fact sadece bir gerçek olarak
i am as a matter of fact ben bir gerçek meselesiyim
a a matter of fact mesele
a simple matter of fact basit bir gerçek mesele