d will let

d will let teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d will let d izin verecek

d will let terimi için benzer kelimeler ve anlamları

let go and let god bırak gidelim ve tanrım
let's let haydi bırak
let's not let izin vermeyelim
we let let you decide karar vermene izin verdik
let's let it all hang out hepsinin takılmasına izin verelim
to let let him ona izin vermek
buy-to-let buy--let
dead bury their dead, let the ölü ölülerini gömmek, bırak
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
fly-to-let fly-izin
jet-to-let jet-to-let
let let
let alone yalnız bırak
let be izin vermek
let bygones be bygones bygones bygones olsun
let daylight through gün ışığına bırak
let down hayal ırıklığına uğratmak
let down easy rahat bırak
let down one's hair birinin saçını yüzüstü bırak
let drop bırak düşsün
let fly uçmasına izin ver
let go bırak
let grass grow çim büyümeye izin
let him who is without sin cast the first stone günahsız olanın ilk taşı atmasına izin ver
let in bırak girsin
let in on içeri almak
let into içine almak
let it all hang out hadi dışarı çıkalım
let it lay bırak gitsin
let it rip bırak gitsin
let me not to the marriage of true minds / admit impediments gerçek zihinlerin evlenmemesine izin ver / engelleri kabul et
let me see bir bakayım
let off salmak
let off steam içini döküp rahatlamak
let on sezdirmek
let one's hair down birinin saçını kesmek
let oneself go gitmesine izin vermek
let out bırak
let ride bırak gitsin
let rip yırtılsın
let sleeping dogs lie uyuyan köpeklerin uzanmasına izin ver
let slide bırakalım
let slip bırak kaysın
let someone birisine izin ver
let someone down birini hayal kırıklığına uğratmak
let someone have it birisinin almasına izin ver
let the cat out of the bag kedinin çantadan çıkmasına izin ver
let the chips fall where they may cips düşebilecekleri yere düşsün
let the grass grow under one's feet çimlerin ayakları altında büyümesine izin verin
let the side down kenara çekmek