cabretta

cabretta teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabretta cabretta

cabretta terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cabretta leather cabretta deri