cabot strait

cabot strait teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabot strait lahana boğazı