cable-stayed bridge

cable-stayed bridge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable-stayed bridge kablolu köprü

cable-stayed bridge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cable-stayed road-bridge askılı yol köprüsü
concrete cable-stayed bridge betonarme köprü
cable-stayed bridge with a concrete and steel frame beton ve çelik çerçeveli kablo destekli köprü
stayed bridge kaldı köprü
cable-stayed kablo kaldı
cable-stayed span kablo açıklığı
two cable stayed bridges iki kablo köprü kaldı
cable-stayed main spans askılı kablo kanalları
cable bridge kablo köprüsü
bridge cable köprü kablosu
cable-stay bridge kablo köprü
cable suspension bridge kablo asma köprüsü
cable supported bridge kablo destekli köprü
run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
stayed kaldı
we stayed kaldık
i stayed kaldım
stayed out dışında kaldı
stayed the same aynı kaldı
stayed away uzakta kaldı
stayed put koymak kaldı
stayed behind geride kaldı
have stayed kaldı
stayed tuned bizi izlemeye devam etti
he stayed o kaldı
stayed true doğru kaldı
we stayed in a hotel bir otelde kaldık
stayed in touch bağlantıda kaldım
stayed with ile kaldı
be stayed kalmak
stayed at home evde kaldı
has stayed kaldı
i stayed home evde kaldım
stayed about the same aynı kaldı
stayed home evde kalmak
i stayed at home evde kaldım
stayed in bed yatakta kaldı
is stayed kaldı
should have stayed kalmalıydı
stayed back geri kaldı
i stayed in a hotel bir otelde kaldım
will be stayed kalacak
stayed up late geç kaldı
stayed open açık kaldı
stayed overnight gecede kaldı
stayed here burada kaldı
i had stayed kaldım
has stayed the same aynı kaldı
stayed the course ders kaldı