cable-laid

cable-laid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable-laid kablo-koydu

cable-laid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

laid cable kablo döşenmesi
cable is laid kablo döşeniyor
cable laid slings kablo sapanlar
run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
best-laid plans go astray, the en iyi şekilde hazırlanmış planlar sapmış durumda
deep-laid enine boyuna düşünülmüş
hard-laid sert koydu
hawser-laid halat serilmiş
laid koydu
laid back sarhoş
laid deck koydu güverte
laid out ortaya kondu
laid paper kağıt koydu
laid up yukarı koydu
laid-back sarhoş
laid-off işten çıkarılmış
left-laid sol-koydu
plain-laid düz koydu
re-laid yeniden koydu
right-laid sağ koydu
short-laid kısa koydu
shroud-laid kefen-koydu
strap-laid kayış-koydu
the best-laid plans of mice and men often go awry farelerin ve erkeklerin en iyi şekilde yerleştirilmiş planları genellikle ters düşer
the goose that laid the golden eggs altın yumurtaları bırakan kaz
twice-laid iki defa koydu
water-laid su koydu
laid down yatırdı
laid off işten çıkarılmış
get laid sevişmek
laid to rest dinlenmek için koydu
laid on üzerine koydu
laid the foundation temellerini attı
laid flat düz koydu
laid the groundwork temelleri attı
laid claim iddiada bulunuldu
to be laid off işten çıkarılmak
laid waste atılan atık
as laid down ortaya konduğu gibi
laid low düşük koydu
get laid off işten çıkarılmak
laid in içeri koydu
be laid sevişmek
laid open açık bırakılmış
laid aside kenara koymak
got laid atıldı
as laid out ortaya konduğu gibi
keel laid salma koydu
laid over kaplanmış