cable railway

cable railway teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable railway kablo demiryolları

cable railway terimi için benzer kelimeler ve anlamları

run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
aerial railway hava yolu demiryolu
cog railway dişli demiryolu
elevated railway yüksek demiryolu
funicular railway kablolu tren
inclined railway eğik demiryolu
marine railway deniz demiryolu
overhead railway havai demiryolu
rack railway raf demiryolu
railway demiryolu
scenic railway doğal demiryolu
street railway sokak demiryolu
trans-siberian railway sibirya demiryolu
tube railway metro hattı
railway station tren istasyonu
railway line tren yolu
railway track demiryolu yolu
railway crossing demiryolu geçidi
railway rolling stock demiryolu vagonu
railway system tren yolu sistemi
railway bridge demiryolu köprüsü
railway car vagon
railway company demiryolu şirketi
light railway hafif raylı sistem
railway sleepers demiryolu traversleri
railway network demiryolu ağı
underground railway yer altı tren yolu
high speed railway yüksek hızlı demiryolu
railway vehicles demiryolu araçları
railway yard demiryolu bahçesi
railway sector demiryolu sektörü
railway siding demiryolu kaplaması
railway carriage demiryolu taşımacılığı
railway operator demiryolu operatörü
mountain railway dağ demiryolu
railway construction demiryolu inşaatı
railway transport demiryolu taşımacılığı
railway industry demiryolu endüstrisi
railway equipment demiryolu teçhizatı
railway engineering demiryolu mühendisliği
railway platform demiryolu platformu
railway tunnel demiryolu tüneli
railway engineer demiryolu mühendisi
railway companies demiryolu şirketleri
railway wagon demiryolu vagonu
railway junction demiryolu kavşağı
railway infrastructure demiryolu altyapısı
railway embankment demiryolu dolgusu
model railway model demiryolu