cable molding

cable molding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable molding kablo kalıbı

cable molding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
back molding geri kalıplama
bead molding boncuk kalıplama
bed molding yatak kalıplama
blow molding şişirme
blow-molding üflemeli kalıplama
brace molding ayraç kalıplama
churn molding karmaşalı kalıplama
compression molding sıkıştırma kalıplama
edge molding kenar kalıplama
hood molding kaput kalıplama
injection molding enjeksiyon kalıplama
lip molding dudak kalıplama
molding döküm
molding board kalıp tahtası
molding plane kalıplama düzlemi
pearl molding inci kalıp
rotational molding dönme kalıplama
spring molding yaylı kalıplama
transfer molding transfer kalıplama
wall molding duvar kalıplama
crown molding taç kalıplama
molding machine kalıplama makinası
plastic molding plastik kalıplama
plastic injection molding plastik enjeksiyon kalıplama
insert molding kalıplama eklemek
shell molding kabuk kalıplama
metal injection molding metal enjeksiyonlu kalıplama
body side molding gövde tarafı kalıplama
resin transfer molding reçine transfer kalıplama
extrusion blow molding ekstrüzyon şişirme
cast molding döküm kalıp
reaction injection molding reaksiyon enjeksiyonlu kalıplama
molding material kalıplama malzemesi
molding press kalıplama presi
base molding taban kalıplama
press molding pres kalıplama
stretch blow molding şişirme kalıplama
wood molding ahşap kalıp
molding clay kalıp kili
shoe molding ayakkabı kalıplama
molding process kalıplama işlemi
molding compound kalıplama bileşiği
injection blow molding enjeksiyon şişirme
molding sand kalıp kumu
silicone molding silikon kalıp
trim molding döşeme kalıplama
cove molding koy kalıplama
sheet molding sac kalıplama