cable length

cable length teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable length kablo uzunluğu

cable length terimi için benzer kelimeler ve anlamları

length length between perpendiculars dikler arasındaki uzunluk uzunluğu
cable's length kablonun uzunluğu
length of cable kablo uzunluğu
maximum cable length maksimum kablo uzunluğu
extra cable length ekstra kablo uzunluğu
length cable uzunluk kablosu
the length of control cable kontrol kablosunun uzunluğu
the cable length should not exceed kablo uzunluğu aşılmamalıdır
cable length detection kablo uzunluğu tespiti
cable's length kablo uzunluğu
run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
arm's-length kol ve # x27 s uzunlukta
arms-length kolun uzunluğu
at arm's length koldayken
at length uzunluğunda
atomic unit of length atom uzunluğu
crown-heel length taç-topuk uzunluğu
crown-rump length tepe uzunluğu
de broglie wave length de broglie dalga boyu
equivalent focal length eşdeğer odak uzaklığı
feature-length film süresi kadar
fixed-length sabit uzunluklu
floor-length zemin uzunluğu
focal length odak uzaklığı
freeboard length freeboard uzunluğu
full-length tam uzunluk
half-length yarı uzunluk
hip-length kalça uzunluğu
keep at arm's length kolunda durmak
knee-length diz boyu
length uzunluk
length between perpendiculars dikler arasındaki uzunluk
length over all tüm uzunluk
mean length of utterance ortalama ifade uzunluğu
on the same wave length aynı dalga boyunda
restriction fragment length polymorphism kısıtlama parçası uzunluğu polimorfizmi
sailing length yelken uzunluğu
tea-length çay boyu
waltz-length vals uzunlukta
whole-length bütün uzunluk
go to any length herhangi bir uzunluğa gitmek
length of time zaman uzunluğu
arm's length kol uzunluğu
full length tam uzunluk
overall length toplam uzunluk
length of stay kalış süresi
length of service hizmet süresi
at arm's length kolunda
in length uzunluğunda