cable graft

cable graft teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable graft kablo grefti

cable graft terimi için benzer kelimeler ve anlamları

run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
accordion graft akordeon grefti
allogeneic graft allojeneik greft
autodermic graft otodermik greft
autologous graft otolog greft
avascular graft avasküler greft
blair-brown graft blair-brown grefti
chip graft çip grefti
composite graft bileşik graft
corneal graft kornea grefti
crown graft taç grefti
delayed graft gecikmiş greft
dermal graft deri grefti
esser graft esser grefti
fascia graft fasya grefti
fascicular graft fasiküler greft
free graft ücretsiz greft
full-thickness graft tam kalınlıkta greft
funicular graft füniküler greft
h-graft anastomosis h greft anastomozu
heterologous graft heterolog greft
heteroplastic graft heteroplastik greft
homologous graft homolog greft
homoplastic graft homoplastik greft
inlay graft kakma grefti
isogeneic graft izogeneik greft
isologous graft izolojik greft
isoplastic graft izoplastik greft
nerve graft sinir grefti
ollier-thiersch graft ollier-thiersch grefti
omental graft omental greft
partial-thickness graft kısmi kalınlıkta greft
periosteal graft periosteal greft
phemister graft phemister grefti
pinch graft tutam greft
punch graft yumruk grefti
root graft kök grefti
sieve graft elek grefti
skin graft cilt grefti
split-skin graft bölünmüş deri grefti
split-thickness graft bölünmüş kalınlık grefti
syngeneic graft genetik greft
tongue graft dil grefti
vascularized graft vaskülarize greft
whip graft kırbaç grefti
whip-and-tongue graft kırbaç ve dil grefti
wolfe graft kurt grefti
graft aşı
graft hybrid greft melezi