cable car

cable car teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable car teleferik

cable car terimi için benzer kelimeler ve anlamları

run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
take a cable car teleferik almak
cable car system teleferik sistemi
san francisco cable car san francisco teleferik
cable car lines teleferik hatları
aerial cable car hava teleferik
cable car station teleferik istasyonu
cable car service teleferik servisi
cable car san francisco teleferik san francisco
by cable car teleferikle
cable car museum teleferik müzesi
gondola cable car gondol teleferik
cable car route teleferik yolu
a cable car teleferik
with its cable car teleferik ile
minute cable car dakika teleferik
cable reel car kablo makarası araba
street cable car sokak teleferik
cable car on the mountains dağlarda teleferik
car charger cable araç şarj kablosu
o car-2-car communication o araba-2-araç iletişimi
car 2 car communication consortium araç 2 araç iletişim konsorsiyumu
share a car car trip bir araba paylaşın
armored cable koruma kablosu
booster cable güçlendirici kablo
bx cable bx kablosu
cable kablo
cable bend kablo dirseği
cable box kablo kutusu
cable buoy kablo şamandırası
cable graft kablo grefti
cable length kablo uzunluğu
cable molding kablo kalıbı
cable railway kablo demiryolları
cable release kablo çıkışı
cable stitch kablo dikişi
cable television kablolu televizyon
cable tie kablo bağı
cable tramway kablo tramvay hattı
cable's length kablonun uzunluğu
cable-laid kablo-koydu
cable-ready kablo hazır
cable-stayed bridge kablolu köprü
cable-stitch kablo dikiş
coaxial cable koaksiyel kablo
leader cable lider kablo
pay cable ödeme kablosu
power cable güç kablosu
re-cable yeniden kablo