r registered physician assistant

r registered physician assistant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r registered physician assistant r kayıtlı doktor asistanı

r registered physician assistant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

registered physician assistant kayıtlı doktor asistanı
physician to physician consultation doktordan hekime konsültasyon
physician's assistant doktor asistanı
physician assistant doktor asistanı
physician's assistant doktor asistanı
physician assistant certified doktor yardımcısı sertifikalı
certified physician assistant sertifikalı doktor asistanı
physician assistant studies hekim asistanı çalışmaları
nurse practitioner, a physician assistant hemşire doktoru, doktor asistanı
master of science in physician assistant studies doktor asistanı çalışmalarında yüksek lisans
pa-c physician assistant pa-c doktor asistanı
physician assistant program hekim yardımcısı programı
registered physician kayıtlı doktor
assistant assistant secretary sekreter yardımcısı
registered office and registered agent kayıtlı ofis ve kayıtlı acente
securities registered or to be registered pursuant menkul kıymetler kayıtlı veya kayıtlı
registered agent and registered office kayıtlı acente ve kayıtlı ofis
securities registered or to be registered kayıtlı menkul kıymetler
family physician aile hekimi
osteopathic physician osteopatik doktor
physician doktor
physician, heal thyself hekim, kendini iyileştir
primary care physician birinci basamak hekimi
attending physician doktora
treating physician doktor tedavisi
referring physician sevk eden doktor
licensed physician lisanslı hekim
primary physician birincil doktor
certifying physician sertifika veren doktor
staff physician personel hekimi
physician services doktor hizmetleri
consulting physician danışmanlık doktoru
consultant physician danışman hekim
ordering physician sipariş doktoru
physician office doktor ofisi
resident physician yerleşik hekim
senior physician kıdemli doktor
physician referral doktor tavsiyesi
personal physician kişisel doktor
er physician er doktor
practicing physician pratisyen hekim
chief physician baş hekim
occupational physician işyeri hekimi
examining physician muayene doktoru
emergency physician acil doktor
physician practice doktor uygulaması
general physician genel doktor
chest physician göğüs doktoru
on the order of a physician doktor sırasına göre
head physician baş hekim