y own business

y own business teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y own business kendi işin var

y own business terimi için benzer kelimeler ve anlamları

own his own business kendi işine sahip olmak
own their own land kendi topraklarına sahip olmak
own initiative and at their own risk kendi inisiyatifi ve kendi riski altında
they own their own kendilerine aitler
own account and at its own expense kendi hesabına ve kendi pahasına
mind one's own business kendi işine bak
mind your own business kendi işine bak
mind-your-own-business kendi işine bak
own business kendi işi
minding my own business kendi işimle uğraşıyorum
own a business bir iş sahibi olmak
start your own business kendi işini kur
your own business kendi işiniz
minding his own business kendi işine bakıyor
mind his own business kendi işine bak
starting your own business kendi işini kurmak
my own business kendi işim
mind their own business kendi işlerine bak
running your own business kendi işini yürütmek
start my own business kendi işimi kur
minding your own business kendi işinle ilgilenmek
her own business kendi işi
running my own business kendi işimi yürütmek
own business purposes kendi ticari amaçları
start their own business kendi işini kurmak
his own business kendi işi
their own business kendi işleri
run his own business kendi işini yürütmek
started my own business kendi işimi kurdum
running their own business kendi işini yürütmek
minding own business kendi işine bakmak
i r my own business kendi işim
you mind your own business kendi işine bak
start own business kendi işini kurmak
if you own a business eğer bir işin varsa
mind its own business kendi işine bak
set up own business kendi işini kurmak
starting up their own business. kendi işini kurmak.
minding its own business kendi işine bakmak
own successful business kendi başarılı iş
own business area kendi iş alanı
is his own business kendi işi
every business can make its own contribution to the aids her işletme yardımlara kendi katkılarını yapabilir
owns his own business kendi işinin sahibi
is minding his own business kendi işine bakıyor
to operate your own business kendi işini işletmek
minds his own business kendi işini zihninde
how to start your own business kendi işini nasıl kurarsın
start your own small business kendi küçük işletme kur
currently i'm running my own business şu anda kendi işimi yürütüyorum