a lot of work

a lot of work teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a lot of work çok fazla iş

a lot of work terimi için benzer kelimeler ve anlamları

to work as i wanted cost me a lot of hard work, because istediğim gibi çalışmak bana çok ağır bir iş çıkardı çünkü
from lot to lot çoktan çokya
lot-to-lot consistency lottan partiye tutarlılık
on a lot by lot basis çok fazla
lot by lot inspection lot incelemesine göre lot
lot-to-lot variation lottan partiye değişim
a lot y a lot of çok fazla
work work work çalış çalış çalış
i have a lot of work çok işim var
lot of work çok iş
a lot of hard work çok zor iş
put a lot of work into çok iş koymak
there is a lot of work çok fazla iş var
a lot of good work çok iyi iş
needs a lot of work çok çalışmalı
there are a lot of work çok iş var
i have had a lot of work çok işim oldu
did a lot of work çok iş yaptı
still a lot of work to be done hala yapılacak çok iş var
it's a lot of work çok fazla iş var
i have to work a lot çok çalışmam lazım
a lot of work ahead ileride yapılacak çok iş
is a lot of work çok iş
lot of work done çok iş yapıldı
a lot of work ahead of us önümüzde çok iş var
a lot of work involved çok iş dahil
there is still a lot of work to do hala yapılacak çok iş var.
it took a lot of work çok iş aldı
with a lot of hard work çok çalışkan
whole lot of work bütün iş
we have a lot of work to do yapacak çok işimiz var
lot of hard work zor iş
a lot of work still to do hala yapılacak çok iş var.
i did a lot of work çok iş yaptım
after a lot of work çok işten sonra
a lot of further work daha fazla iş
there is still a lot of hard work to do hala yapılacak çok iş var
lot of work to be done. yapılacak çok iş var.
to work a lot harder daha çok çalışmak
it took a lot of hard work çok zor iş aldı
i'm a lot of work çok işim var
i have made a lot of work çok iş yaptım
a lot of work goes on çok iş devam ediyor
put in a lot of work çok çalışmak
we still have a lot of work to do hala yapacak çok işimiz var
a have a lot of work çok iş var
i have so a lot of work çok işim var
it was a lot of work, but well worth the effort. çok işti, ama gayret göstermeye değerdi.
i had a lot of work still to do hala yapacak çok işim vardı.
lot of work remains çok iş kalıyor