r physician advice

r physician advice teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r physician advice r doktor tavsiyesi

r physician advice terimi için benzer kelimeler ve anlamları

physician to physician consultation doktordan hekime konsültasyon
advice of a physician doktor tavsiyesi
seek the advice of your physician doktorunuzun tavsiyesini isteyin
advice from a physician bir doktordan tavsiye
call physician for advice tavsiye için doktora başvurunuz
advice of your physician doktorunuzun tavsiyesi
advice of the attending physician doktorun tavsiyesi
always seek the advice of your physician daima doktorunuza danışın
physician advice doktor tavsiyesi
family physician aile hekimi
osteopathic physician osteopatik doktor
physician doktor
physician's assistant doktor asistanı
physician, heal thyself hekim, kendini iyileştir
primary care physician birinci basamak hekimi
attending physician doktora
physician assistant doktor asistanı
treating physician doktor tedavisi
referring physician sevk eden doktor
licensed physician lisanslı hekim
primary physician birincil doktor
certifying physician sertifika veren doktor
staff physician personel hekimi
physician's assistant doktor asistanı
physician services doktor hizmetleri
consulting physician danışmanlık doktoru
consultant physician danışman hekim
ordering physician sipariş doktoru
physician office doktor ofisi
resident physician yerleşik hekim
senior physician kıdemli doktor
physician referral doktor tavsiyesi
personal physician kişisel doktor
er physician er doktor
practicing physician pratisyen hekim
chief physician baş hekim
occupational physician işyeri hekimi
examining physician muayene doktoru
emergency physician acil doktor
physician practice doktor uygulaması
general physician genel doktor
chest physician göğüs doktoru
on the order of a physician doktor sırasına göre
head physician baş hekim
physician extender doktor genişletici
attending physician statement hekim bildirisine katılıyor
admitting physician kabul eden doktor
notes to physician fizikçiye notlar
lead physician baş doktoru
physician's certification doktor sertifikası