c# library

c# library teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c# library c # kütüphane

c# library terimi için benzer kelimeler ve anlamları

british library ingiliz kütüphanesi
circulating library dolaşım kitaplığı
copyright deposit library telif hakkı yatırma kütüphanesi
depository library depo kütüphanesi
dynamic link library dinamik bağlantı kütüphanesi
extension library service uzatma kütüphane hizmeti
film library film kütüphanesi
harleian library harle kütüphane
lending library kütüphaneden ödünç alma
library kütüphane
library binding kütüphane bağlama
library card kütüphane kartı
library edition kütüphane baskısı
library of congress kongre kütüphanesi
library of congress classification kongre sınıflandırma kütüphanesi
library paste kütüphane yapıştır
library science kütüphane bilimi
library steps kütüphane adımları
library table kütüphane masası
mobile library mobil kütüphane
national library ulusal kütüphane
public library halk kütüphanesi
rental library kiralık kütüphane
research library araştırma kütüphanesi
special library özel kütüphane
subscription library abonelik kütüphanesi
gene library gen kütüphanesi
media library medya kütüphanesi
music library müzik kütüphanesi
photo library fotoğraf kütüphanesi
video library video kütüphanesi
law library hukuk kütüphanesi
reference library kaynak kütüphane
document library belge kitaplığı
resource library kaynak kütüphanesi
image library görüntü kütüphanesi
tape library kaset kütüphanesi
library resources kütüphane kaynakları
in the library kütüphanede
at the library kütüphanede
library collection kütüphane koleksiyonu
information technology infrastructure library bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi
local library yerel kütüphane
library of congress cataloging-in-publication data kongre kütüphanesi yayın verilerini kataloglama
national library of medicine ulusal tıp kütüphanesi
library services kütüphane hizmetleri
library system kütüphane sistemi
library assistant kütüphane asistanı
american library association amerikan kütüphane derneği
asset library varlık kütüphanesi