o grease products

o grease products teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o grease products o gres ürünleri

o grease products terimi için benzer kelimeler ve anlamları

grease products gres ürünleri
use oil, grease or petroleum-based products yağ, gres veya petrol bazlı ürünler kullanın
abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c. aşındırıcı ürünler ve metalik olmayan mineral ürünler
co-products and by-products ortak ürünler ve yan ürünler
elbow grease el emeği
squeaky wheel gets the grease gıcırtılı tekerlek yağ alır
goose grease kaz yağı
grease gres
grease cup yağ haznesi
grease gun yağ tabancası
grease monkey araba tamircisi
grease nipple yağlama nipeli
grease paint makyaj boyası
grease pencil gres kalemi
grease someone's palm birinin avucunu yağlamak
grease the wheels tekerlekleri yağlamak
grease fitting yağ bağlantısı
grease trap yağ tutucu
silicone grease silikon yağı
grease lubrication gres yağlama
grease seal yağ keçesi
lithium grease lityum gres
grease pump yağ pompası
bearing grease yatak gresi
grease fire yağ ateşi
heavy grease ağır yağ
grease points gres noktaları
lubricating grease yağlama gresi
thermal grease termal yağ
silicon grease silikon yağı
oil and grease yağ ve gres
grease line yağlama hattı
food grade grease gıda sınıfı yağ
grease-stained yağ lekeli
vacuum grease vakum yağı
grease packed yağ dolgulu
yellow grease sarı yağ
wheel bearing grease tekerlek yatağı gresi
grease lubricant gres yağı
dielectric grease dielektrik gres
grease filling yağ doldurma
grease and line yağ ve çizgi
grease a pan tava yağlamak
grease lubricated gres yağlanmış
light grease hafif yağ
graphite grease grafit gresi
lithium based grease lityum bazlı yağ
grease cartridge yağ kartuşu
lightly grease hafif yağ
grease port yağlama noktası