zaire together

zaire together teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zaire together birlikte zaire

zaire together terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zaire zaire
central zaire merkez zaire
zaire basin zaire havzası
former zaire eski zaire
zaire river zaire nehri
formerly zaire eskiden zaire
a family that prays together stays together birlikte dua eden bir aile bir arada kalıyor
birds of a feather (flock together) tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş)
birds of a feather flock together tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
hang together birlikte takılmak
have one's act together birlikte davranmak
hold together bir arada tutmak
keep body and soul together bedeni ve ruhu bir arada tut
knock together birlikte vurmak
live together birlikte yaşamak
piece together bir araya getirmek
pull oneself together kendini toparlamak
pull together elbirliği ile çalışmak
put heads together kafaları bir araya getirmek
put our heads together kafalarımızı bir araya getirmek
put their heads together kafalarını bir araya getirmek
put together bir araya getirmek
put two and two together iki ve iki biraraya getir
scrape together birlikte sıyırmak
scratch together birlikte çizik
stick together birbirine yapışmak
string together birlikte dize
throw together birlikte atmak
together birlikte
together with birlikte
wring together birlikte sıkmak
get one's act together bir araya gelmek
get together toplanmak
get-together toplanmak
go together birlikte git
bring together bir araya getirmek
come together bir araya gelmek
work together birlikte çalışmak
taken together birlikte alındıklarında
all together hep birlikte
brings together beraber getir
bringing together bir araya getirmek
fit together birbirine uygun
together forever sonsuza kadar birlikte
brought together bir araya getir
always together her zaman birlikte
coming together beraber gelmek
working together birlikte çalışma
putting together bir araya getirmek
pull yourself together aklını başına al