x-entry space

x-entry space teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-entry space x giriş alanı

x-entry space terimi için benzer kelimeler ve anlamları

confined space entry sınırlı alana giriş
entry space giriş alanı
confined space entry permit kapalı alana giriş izni
space entry boşluk girişi
confined space entry training kapalı alana giriş eğitimi
space based space surveillance uzaya dayalı uzay gözetimi
added entry eklenen giriş
analytical entry analitik giriş
bill of entry giriş faturası
book of original entry orijinal giriş kitabı
break and entry ara ve giriş
data entry veri girişi
double entry çift giriş
entry giriş
entry blank giriş boşluğu
entry's entry & # x27; ın
entry-level giriş seviyesi
main entry ana giriş
multiple independently targeted re-entry vehicle çoklu bağımsız olarak hedeflenmiş yeniden giriş aracı
port of entry giriş noktası
post entry kayıt girişi
re-entry yeniden girme
re-entry vehicle yeniden giriş aracı
rip entry rip girişi
single entry tek giriş
title entry başlık girişi
vocabulary entry kelime girişi
entry level giriş seviyesi
journal entry günlük girişi
entry point giriş noktası
entry into force yürürlüğe girme
order entry sipariş girişi
entry fee giriş ücreti
market entry market girişi
competition entry yarışma girişi
entry form giriş formu
entry into içeri giriş
entry date giriş tarihi
book entry kitap girişi
barriers to entry giriş engelleri
date of entry giriş tarihi
point of entry giriş noktası
keyless entry anahtarsız giriş
diary entry günlük girişi
forced entry zorla giriş
accounting entry muhasebe girişi
gain entry giriş kazanmak
blog entry blog girişi
entry of judgment hüküm girişi
entry requirements giriş koşulları