a broad range

a broad range teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a broad range geniş bir aralık

a broad range terimi için benzer kelimeler ve anlamları

broad range geniş skala
across a broad range geniş bir aralıkta
broad range of issues geniş kapsamlı konular
a broad range of activities geniş bir faaliyet yelpazesi
broad host range geniş ana bilgisayar aralığı
broad range of services geniş hizmet yelpazesi
broad range of stakeholders geniş bir paydaş yelpazesi
broad range of experience geniş tecrübe yelpazesi
broad range of activities geniş yelpazeli faaliyetler
broad product range geniş ürün yelpazesi
broad range of people geniş insan
cover a broad range geniş bir alanı kapsamaktadır
broad application range geniş uygulama alanı
broad range of courses geniş kurs yelpazesi
broad range of audiences geniş izleyici kitlesi
broad range of sectors geniş bir sektör yelpazesi
broad range of topics geniş bir konu yelpazesi
broad range of backgrounds geniş arka planlar
on a broad range geniş bir aralıkta
broad range of skills geniş beceri yelpazesi
across the broad range geniş bir yelpazede
broad temperature range geniş sıcaklık aralığı
broad age range geniş yaş aralığı
very broad range çok geniş
over a broad range geniş bir aralıkta
broad range of patients geniş hasta yelpazesi
broad range of partners çok çeşitli ortaklar
addressing a broad range geniş bir yelpazeye hitap etmek
broad range of applications geniş uygulama yelpazesi
broad range of industries geniş sanayi yelpazesi
a broad range of skills geniş bir beceri yelpazesi
broad range of expertise geniş uzmanlık yelpazesi
in a broad range geniş bir aralıkta
across a broad range of markets geniş bir pazar yelpazesinde
broad range of solutions geniş çözüm yelpazesi
a broad range of services geniş bir servis yelpazesi
handled a broad range geniş bir ürün yelpazesine sahipti
of broad range geniş
a broad range of people geniş bir insan yelpazesi
broad range of individuals geniş bir birey yelpazesi
broad range of subjects geniş bir konu yelpazesi
a broad range of stakeholders geniş bir paydaş yelpazesi
broad range of settings geniş ayar aralığı
across a broad range of issues geniş bir konu yelpazesinde
broad range of interests geniş ilgi alanları
a broad range of courses geniş bir kurs yelpazesi
broad and growing range geniş ve büyüyen aralığı
broad range of countries geniş bir ülke yelpazesi
broad range of constituents geniş bileşen yelpazesi
broad range of asset classes geniş çeşitlilikteki varlık sınıfları