c power supply

c power supply teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c power supply c güç kaynağı

c power supply terimi için benzer kelimeler ve anlamları

power-power supply güç kaynağı
power from the power supply güç kaynağından güç
power supply and power cord güç kaynağı ve güç kablosu
b power supply b güç kaynağı
power supply güç kaynağı
uninterruptible power supply kesintisiz güç kaynağı
power supply unit güç kaynağı ünitesi
switching power supply güç kaynağını değiştirmek
power supply cord güç kaynağı kablosu
power supply voltage güç kaynağı voltajı
supply power güç kaynağı
mains power supply şebeke güç kaynağı
main power supply ana güçkaynağı
dc power supply dc güç kaynağı
power supply cable güç kablosu
external power supply harici güç kaynağı
power supply system güç kaynağı sistemi
ac power supply ac güç kaynağı
uninterrupted power supply kesintisiz güç kaynağı
power supply line güç kaynağı hattı
electrical power supply elektriksel güç kaynağı
uninterruptable power supply kesintisiz güç kaynağı
electric power supply elektrik güç kaynağı
power supply socket güç kaynağı soketi
emergency power supply acil durum güç kaynağı
power supply board güç kaynağı panosu
universal power supply evrensel güç kaynağı
backup power supply yedek güç kaynağı
redundant power supply yedekli güç kaynağı
power supply plug güç kaynağı fişi
switch mode power supply switch mode güç kaynağı
power supply module güç kaynağı modülü
power supply switch güç kaynağı anahtarı
input power supply giriş güç kaynağı
dual power supply çift güç kaynağı
power supply input güç kaynağı girişi
auxiliary power supply yardımcı güç kaynağı
power supply box güç kaynağı kutusu
power supply circuit güç kaynağı devresi
power supply output güç kaynağı çıkışı
standby power supply bekleme güç kaynağı
internal power supply dahili güç kaynağı
power supply connection güç kaynağı bağlantısı
switch power supply güç kaynağı anahtarı
power supply rating güç kaynağı derecesi
battery power supply pil güç kaynağı
switched power supply anahtarlamalı güç kaynağı
power supply network güç kaynağı ağı
control power supply kontrol güç kaynağı
power supply failure güç kaynağı arızası