c or s corporation

c or s corporation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c or s corporation c veya s şirketi

c or s corporation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

c-corporation s- corporation c-şirket s-şirket
advance corporation tax kurumlar vergisi
british broadcasting corporation britanya yayın şirketi
canadian broadcasting corporation kanadalı yayın şirketi
close corporation yakın şirket
closed corporation kapalı şirket
corporation şirket
corporation stop şirket durdurma
corporation tax kurumlar vergisi
crown corporation taç şirketi
federal deposit insurance corporation federal mevduat sigorta şirketi
federal home loan mortgage corporation federal konut kredisi ipotek şirketi
federal savings and loan insurance corporation federal tasarruf ve kredi sigorta şirketi
international finance corporation uluslararası finans şirketi
mainstream corporation tax genel kurumlar vergisi
multinational corporation çokuluslu şirket
municipal corporation belediye şirketi
professional corporation profesyonel şirket
public corporation kamu kuruluşu
public-service corporation kamu hizmeti kurumu
sub-corporation alt-şirket
stock corporation anonim şirket
business corporation ticari kurum
parent corporation ana şirket
general corporation law genel şirket kanunu
s corporation s şirketi
delaware corporation gecikmeli şirket
business corporation act ticaret şirketi kanunu
surviving corporation hayatta kalan şirket
profit corporation kar şirketi
domestic corporation yerli şirket
limited liability corporation limited şirket
corporation sole şirket tabanı
trust corporation güven şirketi
business corporation law işletme kanunu
corporation law şirket kanunu
global corporation küresel şirket
overseas private investment corporation denizaşırı özel yatırım şirketi
c corporation c şirketi
holding corporation holding şirketi
pension benefit guaranty corporation emeklilik parası garanti şirketi
statutory corporation yasal şirket
shell corporation shell corporation
stock corporation act anonim şirket kanunu
a delaware corporation bir gecikmeli kurum
publicly held corporation halka açık bir şirket
trading corporation ticaret şirketi
non-stock corporation anonim şirket
corporation organized şirket organize
broadcasting corporation yayın kuruluşu