k-summit

k-summit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-summit k-zirve

k-summit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

summit after summit zirve sonrası zirve
lees summit lees zirvesi
summit zirve
summit meeting zirve toplantısı
earth summit dünya zirvesi
world summit dünya zirvesi
g20 summit g20 zirvesi
world summit on sustainable development sürdürülebilir kalkınma dünya zirvesi
g8 summit g8 zirvesi
rio earth summit rio dünya zirvesi
global summit küresel zirve
european summit avrupa zirvesi
leadership summit liderlik zirvesi
business summit iş zirvesi
eu summit ab zirvesi
climate summit iklim zirvesi
world food summit dünya yemek zirvesi
east asia summit doğu asya zirvesi
reach the summit zirveye ulaşmak
summit of the americas amerikalar zirvesi
nuclear security summit nükleer güvenlik zirvesi
world summit for children çocuklar için dünya zirvesi
world future energy summit dünyanın gelecekteki enerji zirvesi
eastern partnership summit doğu ortaklık zirvesi
nato summit nato zirvesi
rio+20 earth summit rio + 20 dünya zirvesi
economic summit ekonomik zirve
host a summit zirveye ev sahipliği yapmak
hold a summit zirve yapmak
people's summit kişi zirvesi
annual summit yıllık zirve
world summit for social development sosyal gelişme için dünya zirvesi
millennium summit binyıl zirvesi
african union summit afrika birliği zirvesi
rio+20 summit rio + 20 zirvesi
mountain summit dağ zirvesi
executive summit yönetici zirvesi
international summit uluslararası zirve
ceo summit ceo zirvesi
youth summit gençlik zirvesi
summit conference zirve konferansı
trade summit ticaret zirvesi
environmental summit çevre zirvesi
summit white zirve beyazı
summit diplomacy zirve diplomasisi
partner summit ortak zirvesi
rio summit rio zirvesi
pre-summit ön zirve
summit crater zirve krateri
social summit sosyal zirve