a cold fish

a cold fish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a cold fish soğuk bir balık

a cold fish terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fish and fish products balık ve balık ürünleri
fish a fish balık balık
i fish fish balık tutuyorum
fish,dried,salted or in brine; smoked fish balık, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; tütsülenmiş balık
fish and fish processing balık ve balık işleme
fish fillets and other fish meat balık filetosu ve diğer balık eti
cold fish soğuk balık
cold water fish soğuk su balığı
someone's a cold fish birisi soğuk bir balıktır
i'm a cold fish soğuk bir balığım
to keep the fish cold balıkları soğuk tutmak
cold cold soğuk soğuk
cold foods cold soğuk yiyecekler soğuk
anemone fish anemon balığı
basket fish sepet balık
bellows fish körüklü balık
big fish büyük balık
big fish in a small pond küçük bir havuzda büyük balık
bony fish kemikli balık
bottom-fish aşağıdan balık
buffalo fish manda balığı
cartilaginous fish kıkırdaklı balık
climbing fish balık tırmanışı
coarse fish kaba balık
creole-fish creole-balık
cutlass fish cutlass balık
drink like a fish balık gibi iç
elephant fish fil balığı
fighting fish balık mücadele
fine kettle of fish balık iyi su ısıtıcısı
fish balık
fish and brewis balık ve brewis
fish and chips balık ve cips
fish balls balık topları
fish cake balık pastası
fish crow balık karga
fish culture balık kültürü
fish doctor balık doktoru
fish duck balık ördek
fish eagle balık kartalı
fish farm balık çiftliği
fish flake balık yongası
fish flour balık unu
fish for balık
fish fork balık çatalı
fish fry kızarmış balık
fish geranium balık sardunya
fish hatchery balık kuluçkahane
fish hawk balık şahin
fish in troubled waters sorunlu sularda balık