u r on job or home?

u r on job or home? teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u r on job or home? işte mi evde mi?

u r on job or home? terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from job to job işten işe
job by job basis iş bazında meslek
job-to-job işe göre iş
on a job by job basis iş bazında iş bazında
move from job to job işten işe geçiş
will vary from job to job işten işe değişecek
transitioning from job to job işten işe geçiş
drifts from job to job işten işe doğru sürüklenir
suspends a current job and gives the selected job priority f geçerli bir işi askıya alır ve seçilen işe öncelik verir f
job job hopping iş işi atlamalı
job to job basis işten işe temeli
job-to-job placement işten işe yerleştirme
voluntary job-to-job mobility gönüllü işden işe hareketlilik
home job ev işi
home based job ev tabanlı iş
work from home job evden çalışma
job home iş yeri
job at home evde iş
home, sweet home evim güzel evim
home sweet home evim güzel evim
my home is your home benim evim senin evin
my home sweet home evim evim güzel evim
offer a home from home evden bir ev teklif
your home away from home eviniz evden uzakta
be a home from home evden olmak
my home away from home evim evden uzakta
the perfect home away from home evden uzakta mükemmel bir ev
like home from home evden eve gibi
our home is your home evimiz senin evin
feel at home away from home evde hissediyorum evden uzakta
home from home experience. evden eve tecrübe.
provide a home from home experience. ev deneyiminden bir ev sağlamak.
is a home away from home evden uzakta bir ev
new home away from home evden uzakta yeni bir ev
home mobile home ev mobil ev
truly a home from home gerçekten evden bir ev
ax job balta işi
bag job çanta işi
black-bag job siyah çanta işi
blow job darbe işi
boob job göğüs işi
california job case california iş vakası
con job aleyhte iş
day job günlük iş
do a job on iş yapmak
hand job el işi
hand-job mastürbasyon
hatchet job balta işi
inside job iç işi
job