p-slip

p-slip teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-slip p atımlı

p-slip terimi için benzer kelimeler ve anlamları

slip, slip, slip kayma, kayma, kayma
slip x slip kayma x kayma
buck slip kova kayması
call slip çağrı fişi
cover slip kapak kayması
credit slip kredi fişi
deposit slip mevduat fişi
dip-slip fault dip-kayma hatası
draw-slip çizmek atımlı
freudian slip freudyen kayma
half-slip yarım kayma
let slip bırak kaysın
limited-slip differential sınırlı kaymalı diferansiyel
oblique-slip fault eğik kayma hatası
pink-slip ihtarname
rejection slip ret fişi
sales slip satış fişi
slip kayma
slip a cog çırpmak
slip between the cracks çatlaklar arasında kayma
slip carriage kayma arabası
slip casting kayma döküm
slip flow kayma akışı
slip form kayma formu
slip gauge kayma göstergesi
slip hook kayma kancası
slip joint kayma eklemi
slip of the lip dudağın kayması
slip one's mind birinin aklını kaçırmak
slip out dikkati çekmeden sessizce gitmek
slip rail kayma rayı
slip ring kayma halkası
slip road kaygan yol
slip seat kayma koltuğu
slip someone's mind birinin aklını kaçırmak
slip something over on üzerine bir şey koymak
slip stem kayma sapı
slip step kayma adımı
slip through one's fingers birinin parmaklarının arasından geçme
slip top üst kayma
slip trailing kayma izini
slip up yanılmak
slip-joint pliers kayma mafsallı pense
slip-on giymek
slip-rail slip-ray
slip-slop slip-yansımalar
slip-stitch kayma dikiş
slip-up yanılmak
strike slip grev fişi
strike-slip fault çarpma-kayma hatası