o overcomes opposition

o overcomes opposition teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o overcomes opposition o muhalefeti yener

o overcomes opposition terimi için benzer kelimeler ve anlamları

overcomes obstacles engellerin üstesinden gelir
overcomes the limitations sınırlamaları aşar
that overcomes bu üstesinden gelir
it overcomes üstesinden gelir
overcomes the drawbacks dezavantajları aşar
overcomes this problem bu sorunun üstesinden gelir
overcomes the challenges zorlukların üstesinden gelir
overcomes issues sorunların üstesinden gelir
overcomes resistance direncin üstesinden gelir
overcomes barriers engelleri aşar
overcomes the disadvantages dezavantajların üstesinden gelir
overcomes the shortcomings eksiklikleri giderir
overcomes merely sadece üstesinden gelir
overcomes risk riskin üstesinden gelir
overcomes the weaknesses zayıf yönlerin üstesinden gelir
anger overcomes me öfke beni yeniyor
overcomes something bir şeyin üstesinden gelir
overcomes divisions bölümlerin üstesinden gelir
overcomes the fear korkunun üstesinden gelir
love overcomes aşk üstesinden gelir
faith overcomes inanç üstesinden gelir
overcomes the gaps boşlukların üstesinden gelir
overcomes the odds ihtimalin üstesinden gelir
overcomes some of the bazılarının üstesinden gelir
binary opposition ikili muhalefet
opposition muhalefet
polar opposition kutupsal muhalefet
square of opposition muhalefet karesi
in opposition to aksine
opposition parties muhalefet partileri
opposition party muhalefet partisi
opposition proceedings muhalefet işlemleri
notice of opposition muhalefet bildirimi
strong opposition güçlü muhalefet
face opposition muhalefetle yüzleşmek
opposition rally muhalefet toplantısı
in the face of opposition muhalefet karşısında
vocal opposition vokal muhalefet
opposition leader muhalefet lideri
opposition division muhalefet bölümü
fierce opposition şiddetli muhalefet
public opposition halk muhalefeti
opposition coalition muhalefet koalisyonu
opposition forces muhalif güçler
political opposition siyasi muhalefet
opposition fighters muhalefet savaşçıları
stiff opposition sert muhalefet
file opposition dosya muhalefeti
leader of the opposition muhalefet lideri
opposition fee muhalefet ücreti