d virtual world

d virtual world teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d virtual world d sanal dünya

d virtual world terimi için benzer kelimeler ve anlamları

virtual world sanal dünya
new virtual world yeni sanal dünya
outside of virtual world sanal dünyanın dışında
virtual world environment sanal dünya ortamı
virtual world technologies sanal dünya teknolojileri
world for world... dünya için dünya ...
world bank's world development indicators database dünya bankası dünya gelişme göstergeleri veri tabanı
world development indicators 2008 of the world bank dünya kalkınma göstergeleri 2008 dünya bankası
second world world ikinci dünya dünya
future world and world showcase gelecekteki dünya ve dünya vitrin
principle of virtual work sanal iş ilkesi
virtual gerçek
virtual assistant sanal asistan
virtual cautery sanal koter
virtual human sanal insan
virtual image sanal görüntü
virtual machine sanal makine
virtual memory sanal bellek
virtual particle sanal parçacık
virtual reality sanal gerçeklik
virtual storage sanal depolama
campus virtual kampüs sanal
virtual private network sanal özel ağ
virtual appliance sanal cihaz
virtual data room sanal veri odası
virtual currency sanal para birimi
virtual environment sanal çevre
virtual certainty sanal kesinlik
virtual learning environment sanal öğrenme ortamı
virtual desktop infrastructure sanal masaüstü altyapısı
virtual media sanal medya
virtual goods sanal ürünler
virtual desktop sanal masaüstü
virtual classroom sanal sınıf
virtual training sanal eğitim
virtual water sanal su
virtual tape library sanal kaset kütüphanesi
virtual private server sanal özel sunucu
virtual server sanal sunucu
virtual meeting sanal toplantı
virtual host sanal ana bilgisayar
java virtual machine java sanal makinesi
virtual office sanal ofis
virtual print fee sanal baskı ücreti
virtual monopoly sanal tekel
virtual power plant sanal enerji santrali
virtual network computing sanal ağ bilişimi
virtual elimination sanal eleme
mobile virtual network operator mobil sanal şebeke operatörü
virtual learning sanal öğrenme