a head start

a head start teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a head start bir başlangıç

a head start terimi için benzer kelimeler ve anlamları

start start-up test başlangıç testi başlat
head start baş başlangıç
get a head start avantajlı başlamak
have a head start iyi bir başlangıç yapmak
early head start erken kafa başlangıç
head start program baş başlangıç programı
had a head start baştan başladı
give you a head start sana bir başlangıç ver
use a head start kafa başlangıcı kullan
getting a head start kafa başlamak
head start income eligible baş başlangıç geliri uygun
big head start büyük kafa başlangıç
use head start kafa başlangıcı kullan
use 5 head start 5 kafa başlangıcı kullan
head start centers baş başlangıç merkezleri
national head start association ulusal baş başlangıç derneği
a good head start iyi bir kafa başlangıç
with a head start kafa ile
improving head start for school readiness act okula hazırlık yasası için baş başlangıç iyileştirilmesi
improving head start for school readiness act of 2007 2007 yılı okul hazırlığı eylemi için baş başlangıcını iyileştirmek
head start settings baş başlangıç ayarları
give yourself a head start kendine bir başlangıç ver
give your child a head start çocuğunuza bir başlangıç verin
want to get a head start kafa başlamak istiyorum
head start bureau baş başlangıç bürosu
great head start harika bir başlangıç
get head start kafa başlamak
head start teacher baş öğretmen
serving head start servis başı başlangıç
classroom at head start sınıf başında
a head start today bugün bir başlangıç
huge head start büyük kafa başlangıç
a head start over competition rekabet üzerinden baş başlamak
seasonal head start mevsimsel baş başlangıç
you can get a head start bir başlangıç yapabilirsin
early head start child care erken başlangıç çocuk bakımı
head start preschool okul öncesi baş başlangıç
head start for için başlangıç
gain a head start kafayı bulmak
early head start national resource center erken baş başlangıç ulusal kaynak merkezi
you have a head start başın var
early head start home base erken kafa başlangıç üssü
a huge head start büyük bir kafa başlangıç
made a head start baştan başlamak
head start grant baş başlangıç ödeneği
more than a head start baştan daha fazla
giving kids a head start çocuklara başlangıç yapmak
technological head-start teknolojik baş başlangıç
a head start on knowledge bilgi üzerine bir başlangıç
you get a head start bir kafa başlarsın