r square test

r square test teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r square test r kare testi

r square test terimi için benzer kelimeler ve anlamları

t test and chi square test t testi ve ki kare testi
y-square x-square root model y-kare x-kare kök modeli
square square kare kare
a 2-square-mile of-square-kilometers 2 kilometrekare kare kilometre
test, test and re-test test, test ve yeniden test
chi-square test ki-kare testi
square test kare testi
pearson chi-square test pearson ki kare testi
chi-square test of independence ki-kare bağımsızlık testi
chi-square goodness-of-fit test ki-kare uygunluk testi
q square test q kare testi
using chi-square test ki-kare testi kullanılarak
pre-test and post-test ön test ve son test
test-test reliability test-test güvenilirliği
applied over-voltage test or power frequency test uygulanan aşırı voltaj testi veya güç frekans testi
visual test]test\ görsel test] test & # 092;
test t test test t testi
all square tüm kare
bevel square konik kare
bughouse square tımarhane
chi-square ki-kare
chi-square distribution ki-kare dağılımı
combination square kombinasyon karesi
completing the square kareyi tamamla
cut square kare kesmek
fair and square adil ve kare
framing square çerçeveleme karesi
franklin square franklin meydanı
haymarket square haymarket square
inverse square law ters kare kanunu
inverse-square law ters kare kanunu
latin square latin kare
law of inverse square ters kare yasası
magic square sihirli kare
mean square ortalama kare
mean square deviation ortalama kare sapma
miter square gönye kare
mitre square gönye kare
on the square meydanda
out of square kare dışı
perfect square mükemmel kare
pocket-square cep karesi
red square kırmızı kare
root mean square kök kare ortalama
round peg in a square hole kare bir delik yuvarlak peg
set square gönye
sloane square sloane square
soho square soho meydanı
square kare
square and rabbet kare ve rabbet