x zero

x zero teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x zero x sıfır

x zero terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zero-zero sıfır sıfır
zero tolerance and zero impunity sıfır tolerans ve sıfır cezasızlık
absolute zero tamamen sıfır
measure zero sıfır ölçmek
nine plus zero array dokuz artı sıfır dizi
size zero sıfır
status zero durum sıfır
sub-zero sıfırın
year zero yıl sıfır
z-zero particle z-sıfır parçacık
zero sıfır
zero balancing sıfır dengeleme
zero defects kusursuz
zero gravity sıfır yer çekimi
zero grazing sıfır otlatma
zero hour sıfır saat
zero in sıfır
zero in on sıfır
zero option sıfır seçeneği
zero population growth sıfır nüfus artışı
zero stage sıfır evre
zero tillage sıfır toprak işleme
zero tolerance sıfır tolerans
zero vector sıfır vektör
zero-base sıfır-taban
zero-base budgeting sıfır tabanlı bütçeleme
zero-coupon sıfır kupon
zero-divisor sıfır bölen
zero-emission sıfır emisyonlu
zero-emission vehicle sıfır emisyonlu araç
zero-point energy sıfır noktalı enerji
zero-rate sıfır hızı
zero-rated sıfır puan
zero-sum sıfır toplamı
zero-sum game sıfır toplamlı oyun
zero-tolerance sıfır tolerans
ground zero sıfır noktası
zero waste sıfır atık
zero harm sıfır hasar
zero out sıfır çıktı
non-zero sıfır olmayan
zero draft sıfır taslak
below zero sıfırın altında
zero offset sıfır ofset
set to zero sıfıra ayarla
zero balance sıfır bakiyesi
zero point sıfır noktası
reset to zero sıfıra sıfırla
zero footprint sıfır ayak izi
zero drift sıfır kayma