k. government authorities

k. government authorities teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k. government authorities k. hükumet yetkilileri

k. government authorities terimi için benzer kelimeler ve anlamları

government authorities hükumet yetkilileri
local government authorities yerel yönetim makamları
government tax authorities devlet vergi makamları
national government authorities ulusal hükümet yetkilileri
dealing with government authorities devlet yetkilileri ile iş yapmak
by the government and its authorities hükümet ve yetkilileri tarafından
government enforcement authorities devlet yaptırım makamları
paid to government authorities resmi makamlara ödendi
relevant government authorities ilgili devlet otoriteleri
discussions with government authorities hükümet yetkilileri ile görüşmeler
local self-government authorities yerel özyönetim makamları
government and local authorities hükümet ve yerel makamlar
required by government authorities hükümet yetkilileri tarafından istenen
we may notify government authorities if we believe a patient bir hastaya inanırsak, devlet yetkililerine haber verebiliriz
allowed to notify government authorities resmi makamlara bildirimde bulunma izni verildi
us federal government authorities abd federal hükümet yetkilileri
official government authorities resmi hükümet yetkilileri
government to government agreement hükümetten hükümet anlaşmasına
accounting for government grants and disclosure of government devlet teşvikleri için muhasebe ve devletin açıklanması
on a government-to-government basis hükümetten hükümete temelinde
government to government basis devletten hükümete
government-to-government sales devletten hükümete satışlar
government and non-government agencies hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar
gongo government-organized non-government organizations gongo hükümet tarafından organize edilen sivil toplum kuruluşları
authorities yetkililer
regulatory authorities düzenleyici otoriteler
tax authorities vergi makamları
law enforcement authorities kolluk kuvvetleri
public authorities kamu otoriteleri
local authorities yerel yetkililer
enforcement authorities icra makamları
competition authorities rekabet otoriteleri
health authorities sağlık yetkilileri
relevant authorities ilgili makamlar
customs authorities gümrük idareleri
supervisory authorities denetim otoriteleri
legal authorities yasal otoriteler
competent authorities yetkili makamlar
licensing authorities lisans yetkilileri
statutory authorities yasal makamlar
prosecuting authorities kovuşturma makamları
taxing authorities vergi makamları
appropriate authorities uygun makamlar
state authorities eyalet yetkilileri
governmental authorities resmi makamlar
fire authorities itfaiye makamları
spanish tax authorities ispanyolca vergi makamları
revenue authorities gelir yetkilileri
contracting authorities ihale makamları
national authorities ulusal otoriteler