a good time

a good time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a good time iyi zaman

a good time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

time time time zaman zaman zaman
what's good for the country is good for general motors, and vice versa ülke için neyin iyi olduğu genel motorlar için iyidir;
what's good for the goose is good for the gander kaz için iyi olan, gander için iyi bir şey
good fences make good neighbors iyi çitler iyi komşular sağlar
do good feel good iyi hisset iyi hisset
good fences make good neighbours iyi çitler iyi komşular yapar
good wind and good sea iyi rüzgar ve iyi deniz
good night and good luck iyi geceler ve iyi şanslar
looking good and feeling good iyi görünmek ve iyi hissetmek
good to hear good news iyi haberi duymak güzel
i feel good so good çok iyi hissediyorum
look good feel good iyi görün iyi hisset
good accounts make good friends iyi hesaplar iyi arkadaşlar edinir
good luck and good courage iyi şanslar ve iyi cesaret
fair, good, very good adil, iyi, çok iyi
good afternoon, good night, see you tomorrow iyi günler, iyi geceler, yarın görüşürüz
poor, fair, good, very good fakir, adil, iyi, çok iyi
excellent very good good satisfactory mükemmel çok iyi iyi tatmin edici
good ethics are good business iyi etik iyi iştir
good practice, good business iyi uygulama, iyi iş
excellent very good good fair mükemmel çok iyi iyi fuar
the good, if brief, is twice as good iyi, eğer kısaysa, iki kat daha iyidir
good, good for you iyi, senin için iyi
is not good a good idea iyi bir fikir değil
n good spirits and good health n iyi ruhlar ve sağlık
good is never good enough iyi asla yeterince iyi değildir
all in good time tüm iyi zamanında
have a good time iyi vakit geçir
in good time tam zamanında
make good time iyi zaman geçir
show someone a good time birine iyi zaman geçirtmek
good time iyi zaman
good-time iyi zaman
good-time charlie iyi günler charlie
having a good time iyi vakit geçiriyor
i had a good time iyi zaman geçirdim
had a good time iyi vakit geçirdim
did you have a good time? iyi zaman geçirdin mi?
i hope you have a good time umarım iyi zaman geçirirsin
spend a good time iyi vakit geçirmek
have good time vaktin iyi geçsin
are you having a good time iyi zaman geçiriyor musun
in good time before önce iyi zamanlar
such a good time çok iyi zaman
i wish you a good time iyi vakit geçirmeni temenni ederim
making good time iyi zaman geçirmek
good time management iyi zaman yönetimi
it was a good time iyi zamandı
hope you have a good time umarım iyi vakit geçirisin
we will have a good time güzel zaman geçireceğiz