a good time

a good time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a good time iyi zaman