y pattern valve

y pattern valve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y pattern valve y model valf

y pattern valve terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pattern valve kalıp valfi
valve-in-valve valf-içinde-valf
trunnion ball valve valve muylulu bilyeli valf
valve seats and valve guides valf yatakları ve valf kılavuzları
behavior pattern davranış şekli
culture pattern kültür kalıbı
diffraction pattern kırınım deseni
dolly varden pattern dolly varden desen
doublet pattern çiftli desen
fiddle pattern keman deseni
fixed action pattern sabit eylem kalıbı
holding pattern desen tutma
interference pattern girişim paterni
intonation pattern tonlama deseni
king's pattern kralın kalıbı
male pattern baldness erkek tipi kellik
old english pattern eski ingilizce desen
pass pattern geçiş deseni
pattern desen
pattern bargaining model pazarlığı
pattern bombing patlatma paterni
pattern practice örnek uygulama
pattern recognition desen tanıma
pattern sensitive epilepsy desene duyarlı epilepsi
pattern-drill desen-matkap
radiation pattern radyasyon kalıbı
speckle pattern çil deseni
test pattern test deseni
traffic pattern trafik düzeni
willow pattern söğüt deseni
queen's pattern kraliçenin düzeni
grid pattern ızgara deseni
tread pattern sırt deseni
shift pattern vardiya modeli
spray pattern püskürtme şekli
pattern matching desen eşleştirme
hole pattern delik deseni
work pattern iş kalıbı
flow pattern akış şekli
fact pattern gerçek örüntü
speech pattern konuşma şekli
bolt pattern cıvata kalıbı
diamond pattern elmas deseni
growth pattern büyüme düzeni
pattern maker döküm kalıpçısı, modelci
eating pattern yeme düzeni
pattern making desen oluşturma
stress pattern stres kalıbı
consistent pattern tutarlı model
overall pattern genel kalıp