a challenge

a challenge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a challenge meydan okuma

a challenge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

challenge or assist others to challenge meydan okuma veya başkalarına meydan okuma için yardım
challenge meydan okuma
challenge diet meydan okuma diyet
peremptory challenge kalıcı meydan okuma
meet the challenge meydan okumayla tanış
challenge accepted meydan okuma kabul edilmiştir
rise to the challenge meydan okumak
legal challenge yasal zorluk
challenge yourself kendinle yarış
pose a challenge meydan okumak
daunting challenge yıldırıcı meydan okuma
face a challenge bir zorlukla yüzleşmek
meet a challenge meydan okumayla tanış
challenge test meydan okuma testi
major challenge büyük meydan okuma
take up a challenge meydan okumak
rise to a challenge meydan okumak
take the challenge meydan okumayı kabul etmek
take up the challenge meydan okumayı kabul et
challenge the status quo statükoya meydan okuma
up to the challenge meydan okumaya kadar
exciting challenge heyecan verici zorluk
challenge assumptions varsayımlara meydan okumak
challenge question yarışma sorusu
fresh challenge taze meydan okuma
meeting the challenge meydan okuma
constitutional challenge anayasal zorluk
rose to the challenge meydan okumaya gül
challenge myself kendime meydan okumak
rising to the challenge meydan okumaya yükselen
present a challenge meydan okuma sunmak
ultimate challenge nihai meydan okuma
biggest challenge en büyük mücadele
great challenge büyük zorluk
address a challenge meydan okumayı ele almak
challenge ourselves kendimize meydan
overcome a challenge bir zorluğun üstesinden gelmek
meet this challenge bu meydan okumayla tanış
challenge the validity geçerliliğe meydan okumak
take on the challenge meydan okumayı kabul et
challenge phase meydan okuma aşaması
challenge in court mahkemede meydan okuma
challenge for cause sebep için meydan okuma
quite a challenge oldukça zorlu
challenge study zorluk çalışması
challenge the decision karara itiraz etmek
serious challenge ciddi zorluk
big challenge büyük zorluk
challenge for meydan okumak
poses a challenge zorluk teşkil ediyor