d you linked to

d you linked to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d you linked to bağlantı kurdun mu

d you linked to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

equity-linked linked notes özkaynak bağlantılı bağlı notlar
you are linked bağlandınız
you linked from bağlantın var
already linked to you zaten sana bağlı
site you linked bağladığınız site
you linked bağlandın
enzyme-linked immunosorbent assay enzim bağlı immünosorbent deneyi
equity-linked policy özkaynak bağlantılı politika
index-linked geçim indeksine bağlanmış
linked bağlantılı
linked list bağlantılı liste
linked rhyme bağlantılı kafiye
linked verse bağlantılı ayet
sex-linked cinsiyete bağlı
sex-linked character cinsiyete bağlı karakter
sex-linked gene cinsiyete bağlı gen
sex-linked inheritance cinsiyete bağlı kalıtım
sex-linked trait cinsiyete bağlı özellik
unit-linked policy birim bağlantılı politika
well-linked iyi bağlanan
x-linked x-bağlantılı
x-linked gene x bağlantılı gen
x-linked hypogammaglobulinemia x'e bağlı hipogamaglobülinemi
x-linked hypophosphatemic osteomalacia x'e bağlı hipofosfatemik osteomalazi
y-linked gene y bağlantılı gen
cross-linked çapraz bağlanmış
linked with ile bağlantılı
closely linked yakından bağlantılı
inextricably linked ayrılmaz bir şekilde bağlı
is linked to ile bağlantılı
linked together birbirine bağlı
are linked ile bağlantılı
index-linked bonds endeks bağlantılı tahviller
unit linked birim bağlı
cross-linked polyethylene çapraz bağlı polietilen
is linked with ile bağlantılı
credit linked notes kredi bağlantılı notlar
linked data bağlantılı veri
to be linked bağlantılı olmak
linked sites bağlantılı siteler
directly linked doğrudan bağlantılı
strongly linked güçlü bir şekilde bağlı
tightly linked sıkıca bağlantılı
has been linked bağlıydı
intrinsically linked kendinden bağlantılı
n-linked n-bağlı
can be linked bağlanabilir
linked back geri bağlı
inflation-linked bonds enflasyona bağlı tahviller
inflation-linked enflasyonu bağlı