d sunlight

d sunlight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d sunlight d güneş ışığı

d sunlight terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sunlight güneş ışığı
sunlight peak güneş ışığı zirvesi
direct sunlight doğrudan güneş ışığı
bright sunlight parlak gün ışığı
in direct sunlight doğrudan güneş ışığında
out of direct sunlight doğrudan güneş ışığından
away from direct sunlight doğrudan güneş ışığından uzak
keep away from sunlight güneş ışığından uzak tutun
in the sunlight güneş ışığında
strong sunlight güçlü güneş ışığı
sunlight readable güneş ışığında okunabilir
protect from sunlight güneş ışığından korumak
full sunlight tam güneş ışığı
sharp sunlight keskin güneş ışığı
in bright sunlight parlak güneş ışığında
natural sunlight doğal güneş ışığı
sunlight exposure güneş ışığına maruz kalma
dappled sunlight benekli güneş ışığı
harsh sunlight sert güneş ışığı
shaft of sunlight güneş ışığının şaftı
away from sunlight güneş ışığından uzak
do not store in direct sunlight doğrudan güneş ışığı altında saklamayınız
sunlight readability güneş ışığında okunabilirlik
sunlight strikes güneş ışığı darbeleri
keep away from direct sunlight doğrudan güneş ışığından uzak tutun
simulated sunlight benzetilmiş güneş ışığı
exposure to sunlight güneş ışığına maruz kalma
incoming sunlight gelen güneş ışığı
ray of sunlight güneş ışığı ışını
intense sunlight yoğun güneş ışığı
do not expose to direct sunlight direkt güneş ışığına maruz bırakmayın
sunlight streaming güneş ışığı akışı
sunlight readable display güneş ışığında okunabilir ekran
protect from direct sunlight doğrudan güneş ışığından koruyun
sunlight conditions güneş ışığı koşulları
artificial sunlight yapay güneş ışığı
avoid direct sunlight doğrudan güneş ışığından kaçının
under direct sunlight doğrudan güneş ışığı altında
sunlight reflection güneş ışığının yansıması
sunlight energy güneş ışığı enerjisi
golden sunlight altın güneş ışığı
from direct sunlight direkt güneş ışığından
store away from direct sunlight doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın
out of sunlight güneş ışığından
capture sunlight güneş ışığını yakalamak
reflected sunlight yansıyan güneş ışığı
beam of sunlight güneş ışığı demeti
reflecting sunlight güneş ışığını yansıtan
bathed in sunlight güneş ışığında yıkanmış
avoid sunlight güneş ışığından kaçının