u make me feel so sad

u make me feel so sad teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u make me feel so sad beni çok üzgün hissettiriyorsun

u make me feel so sad terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sad so sad üzgün çok üzgün
it's sad so sad çok üzgün
i m sad i m sad üzgünüm üzgünüm
i feel sad üzgün hissediyorum
i feel so sad çok üzgün hissediyorum
i feel very sad çok üzgün hissediyorum
i feel sad for için üzülüyorum
made me feel sad beni üzdü
i'm feel so sad kendimi çok üzgün hissediyorum
i'm feel sad üzgün hissediyorum
makes me feel sad beni üzüyor
i feel sad when ne zaman üzgün hissediyorum
feel sad or want to forget something üzgün hissediyorum ya da bir şeyi unutmak istiyorum
l feel so sad çok üzgün hissediyorum
i feel sad and worried üzgün ve endişeli hissediyorum
feel sad for her onun için üzül
i feel sad about üzülüyorum
i feel alone and sad yalnız ve üzgün hissediyorum
makes us feel sad bizi üzüyor
start to feel sad üzülmeye başla
sometimes i feel so sad bazen çok üzgün hissediyorum
feel really sad gerçekten üzülmek
it makes me feel sad bu beni üzüyor
i started to feel sad üzgün hissetmeye başladım
you may feel sad üzgün olabilirsin
i feel sad that üzgün hissediyorum ki
how so sad i feel ne kadar üzücü hissediyorum
how sad i feel ne kadar üzgün hissediyorum
i feel u feel hissettiğini hissediyorum
novi sad novi üzgün
sad üzgün
sad case üzücü dava
sad sack üzgün çuval
sad tree üzgün ağaç
sad-faced üzgün suratlı
i'm sad üzgünüm
so sad çok üzücü
i'm so sad çok üzgünüm
i am sad imutsuzum
i has a sad üzgünüm
i am very sad çok üzgünüm
how sad ne kadar üzücü
sad but true acı ama gerçek
sad face üzgün surat
i am so sad çok üzgünüm
sad to say söylemek üzücü
get sad üzülmek
too sad çok üzgün
it makes me sad beni üzüyor
sad mood üzgün mod