o glucose meters

o glucose meters teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o glucose meters o glikoz metre

o glucose meters terimi için benzer kelimeler ve anlamları

screen 2 meters x 2 meters ekran 2 metre x 2 metre
orifice plate meters, vortex flow meters orifis plaka metre, girdap debimetre
home blood glucose meters ev kan şekeri ölçüm cihazları
meters metre
square meters metrekare
smart meters akıllı sayaçlar
cubic meters metreküp
meters long metre uzunluğunda
meters wide metre genişliğinde
meters high metre yüksekliğinde
tens of meters onlarca metre
meters above sea level deniz seviyesinden metre
meters away metre uzakta
a few hundred meters birkaç yüz metre
meters squared metre kare
squared meters kare metre
meters deep derin metre
meters tall metre uzunluğunda
meters thick metre kalınlığında
sq meters metrekare
billion cubic meters milyar metreküp
a few meters away birkaç metre uzakta
thousand cubic meters bin metreküp
meters across metre
measuring meters ölçüm sayaçları
meters away from uzak metre
meters apart ayrı metre
meters head metre kafa
two way meters iki yollu metre
million cubic meters milyon metreküp
meters height metre yükseklik
meters and gauges metre ve ölçerler
meters length metre uzunluk
within meters metre içinde
meters draft metre taslağı
within 5 meters 5 metre içinde
a few meters birkaç metre
meters per second saniyede metre
few hundred meters birkaç yüz metre
a few meters ahead birkaç metre ileride
several hundred meters birkaç yüz metre
meters off kapalı metre
10 meters deep 10 metre derinliğinde
meters above mean sea level ortalama deniz seviyesinden metre
100 meters away 100 metre uzaklıkta
kwh meters kwh metre
within 3 meters 3 metre içinde
gauges and meters göstergeler ve metre
quality meters kalite ölçerler
meters of berth yatak metre