r parents are dead

r parents are dead teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r parents are dead anne baba öldü

r parents are dead terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dead parents ölü ebeveynler
parents are dead ebeveynler öldü
dead bury their dead, let the ölü ölülerini gömmek, bırak
parents anonymous adsız ebeveynler
parents-in-law kayınbaba ve kaynana
my parents ailem
parents in law kayınbaba ve kaynana
lone parents yalnız ebeveynler
prospective parents müstakbel ebeveynler
birth parents doğum veli
new parents yeni ebeveynler
aging parents yaşlanan ebeveynler
working parents çalışan ebeveynler
expectant parents bekleyen ebeveynler
intended parents amaçlanan ebeveynler
both parents ebeveynlerin ikisi de
dear parents sevgili ebeveynler
proud parents gururlu ebeveynler
your parents ailen
adoptive parents evlat edinen ebeveyn
elderly parents yaşlı ebeveynler
loving parents sevgi dolu ebeveynler
natural parents doğal ebeveynler
helicopter parents helikopter ebeveynleri
supportive parents destekleyici ebeveynler
parents and guardians ebeveynler ve veliler
prospective adoptive parents müstakbel evlat edinen ebeveynler
expecting parents ebeveynleri bekliyor
doting parents anne baba
his parents onun ebeveynleri
parents or guardians ebeveynler veya veliler
parents evening ebeveynlerin akşamı
her parents onun ebeveynleri
parents strongly cautioned ebeveynler şiddetle uyardı
their parents ebeveyinleri
our parents ebeveynlerimiz
parents house ebeveynler evi
concerned parents endişeli, kaygılı aileler
my parents are benim ebeynlerim
parents are encouraged ebeveynler teşvik edilir
most parents çoğu ebeveyn
both my parents ebeveynlerimin ikisi de
host parents ev sahibi aile
involved parents dahil olan ebeveynler
empower parents ebeveynleri güçlendirmek
born to parents ebeveynlere doğmak
parents and friends association ebeveynler ve arkadaşlar derneği
parents association ebeveynler derneği
parents support ebeveyn desteği
parents, subsidiaries ebeveynler, yan kuruluşlar