e held as scheduled

e held as scheduled teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e held as scheduled planlandığı gibi yapıldı

e held as scheduled terimi için benzer kelimeler ve anlamları

scheduled and non-scheduled zamanlanmış ve zamanlanmamış
scheduled and non-scheduled substances zamanlanmış ve zamanlanmamış maddeler
scheduled castes and scheduled tribes. zamanlanmış kaleler ve zamanlanmış kabileler.
is scheduled to be held yapılması planlanıyor
scheduled to be held yapılması planlanan
are scheduled to be held yapılması planlanıyor
can be held as scheduled planlandığı gibi tutulabilir
hold held held bekletildi bekletildi
having held held tutulan
non-scheduled tarifesiz
scheduled tarifeli
scheduled caste zamanlanmış kademe
scheduled castes zamanlanmış kaleler
scheduled territories planlanan bölgeler
well-scheduled iyi planlanmış
scheduled for için planlanan
as scheduled planlandığı gibi
is scheduled planlanmış
regularly scheduled düzenli aralıklarla
scheduled time planlanmış zaman
scheduled maintenance programlı bakım
scheduled delivery planlanmış teslimat
is scheduled for için zamanlanmış
scheduled date planlanmış tarih
scheduled flight tarifeli uçuş
are scheduled planlanmış
scheduled to work işe planlanmış
scheduled appointment planlanmış randevu
scheduled meeting zamanlanmış toplantı
will be scheduled programlanacak
was scheduled planlandı
scheduled shift programlanmış vardiya
scheduled basis planlanmış temel
scheduled airline tarifeli havayolu
tentatively scheduled geçici olarak planlandı
to be scheduled programlanacak
has been scheduled planlandı
on a scheduled basis tarifeli olarak
scheduled to take place gerçekleşmesi planlanan
scheduled for delivery teslimat için planlanmış
scheduled hours tarifeli saatler
scheduled program programlanmış
scheduled arrival tarifeli varış
scheduled report planlanmış rapor
scheduled payment planlanmış ödeme
we have scheduled planladık
scheduled service tarifeli servis
scheduled outage zamanlanmış kesinti
scheduled downtime zamanlanmış kesinti
scheduled tasks zamanlanmış görevler