r of places

r of places teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r of places yerlerin r

r of places terimi için benzer kelimeler ve anlamları

high places yüksek yerler
high places, friends in yüksek yerler, arkadaşlar
historic places trust tarihi yerler güven
places yerler
go places bir yerlere gitmek
decimal places ondalık
places of worship ibadet yerleri
of all places her yerden
public places halka açık yerlerde
changing places mekanları değiştirmek
trade places ticaret yerleri
going places devam eden yerler
recent places son gidilen yerler
change places yer değiştirmek
trading places ticaret yerleri
crowded places kalabalık yerler
places of business iş yerleri
places of interest ilgi alanları
my network places ağ yerlerim
places to visit ziyaret edilecek yerler
wild places vahşi yerler
switch places yerleri değiştir
swap places yerleri değiştir
unlikely places olası yerler
different places farklı yerler
many places birçok yerler
remote places uzak yerler
places to stay kalacak yerler
eating places yemek yerleri
in some places bazı yerlerde
friends in high places yüksek yerlerdeki arkadaşlar
places a premium prim vermek
it places yerleştirir
in many places birçok yerde
places emphasis vurgu yapar
is going places yerlere gidiyor
places an order sipariş verir
take you places yerlere götür
drinking places içme yerleri
historical places tarihi yerler
school places okul yerleri
tourist places turistik alanlar
limited places sınırlı yerler
several places çeşitli yerlerde
natural places doğal yerler
touristic places turistik yerler
places great emphasis büyük önem verir
nearby places yakın yerler
these places bu yerler
places available mevcut yerler